Logo Kredyt Inkaso
Dane osobowe

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZADŁUŻONYCH

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, może być Kredyt Inkaso S.A. lub podmiot trzeci, w imieniu którego Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dane Twojego Administratora znajdziesz w korespondencji otrzymanej od Kredyt Inkaso S.A lub możesz zwrócić się do Kredyt Inkaso S.A. z wnioskiem o wskazanie jego danych.

Kontakt z Kredyt Inkaso S.A możliwy jest:

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Twojego Administratora danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i/lub od pierwotnego wierzyciela, z którym zawarłeś umowę.

W niektórych sytuacjach źródłem danych mogą być instytucje państwowe, firmy współpracujące z Kredyt Inkaso S.A. w zakresie aktualizacji danych, ogólnodostępne bazy danych (KRS, CEIDG, GUS, księgi wieczyste, powszechnie dostępne strony internetowe), jak również Twoja osoba.

DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 litera c) RODO w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 193 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w celach związanych z zarządzaniem wierzytelnością przysługującą Administratorowi (wierzycielowi), jeżeli Administratorem Twoich danych jest Fundusz Inwestycyjny.
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązkiem prawnym przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (np. art. 70 par. 1).
 • art. 6 ust. 1 litera f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - w tym:

  • w celu dochodzenia spłaty nieopłaconego zobowiązania i prowadzenia działań windykacyjnych,
  • w celu obsługi otrzymanych wniosków, skarg i reklamacji,
  • w celach archiwalnych (dowodowych), na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
  • w celach analitycznych, na potrzeby tworzenia wewnętrznych raportów dotyczących dochodzenia wierzytelności.
 • art. 6 ust. f) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. c), w wyjątkowych sytuacjach możemy przetwarzać Twoje dane dotyczące zdrowia w zakresie informacji o Ubezwłasnowolnieniu częściowym lub całkowitym w przypadku, w którym otrzymamy takie informacje od ciebie lub od Twojego opiekuna/kuratora sądowego.
DANE OSOBOWE PODANE W FORMULARZU KONTAKTOWYM

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z Kredyt Inkaso S.A. przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie www.kredytinkaso.pl. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich podania skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f).

DANE OSOBOWE PODANE W TRAKCIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ

W przypadku kontaktowania się z nami za pośrednictwem infolinii Kredyt Inkaso w sprawach niezwiązanych z dochodzoną przez nas wierzytelnością, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy rozmowa i do ustalenia Twojej tożsamości. Podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności rozpatrzenia Twojego zgłoszenia.

Rozmowy telefoniczne są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi, o czym zostaniesz poinformowany na początku rozmowy. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi przez Kredyt Inkaso S.A.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, PESEL), dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail),
 • dane korespondencyjne (adres zamieszkania),
 • dane dotyczące zawieranych z Administratorem umów/ugód,
 • dane finansowe (źródła dochodów, wysokość dochodów, w tym otrzymywanego wynagrodzenia, numer rachunku bankowego),
 • dane dotyczące zadłużenia oraz historii tego zadłużenia (informacje dotyczące windykacji na drodze sądowej, uzyskanych tytułach wykonawczych, postępowaniach egzekucyjnych),
 • dane dotyczące majątku, w tym (i) nieruchomości – adres, numer księgi wieczystej, powierzchnia, obciążenia/hipoteki; (ii) pojazdy – numer VIN, numer dowodu rejestracyjnego.
 • w wyjątkowych sytuacjach możemy przetwarzać Twoje dane dotyczące zdrowia w zakresie informacji o ubezwłasnowolnieniu, np. gdy Ty lub Twój opiekun prawny/kurator sądowy przekaże nam takie informacje.
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalany z zastosowaniem następujących kryteriów:

 • w razie dochodzenia wierzytelności na drodze polubownej, tj. bez toczących się postępowań przed sądem: możemy przechowywać dane osobowe do chwili ostatecznego zakończenia sprawy,
 • w razie zawarcia ugody pozasądowej: możemy przechowywać dane do chwili przedawnienia roszczeń związanych z ugodą,
 • w razie skierowania sprawy na drogę sądową (np. w celu odzyskania wierzytelności przysługującej Administratorowi przeciwko Tobie lub w razie, gdy Ty wszczynasz postępowanie przeciwko Administratorowi), możemy przechowywać dane do chwili prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, a następnie do ewentualnego zakończenia postępowania egzekucyjnego (tj. prowadzonego przez komornika),
 • w związku z możliwością ewentualnego dochodzenia roszczeń możemy przechowywać Twoje dane osobowe do 6 lat od czasu ostatniego działania na Twojej sprawie,
 • wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. przepisów prawa podatkowego).
ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • podmioty zarządzające wierzytelnościami w imieniu Administratora, w szczególności Kredyt Inkaso S.A.;
 • kancelarie prawne, które dochodzą wierzytelności w imieniu Administratora;
 • sądy oraz komornicy prowadzący egzekucję wierzytelności;
 • podmioty, w tym spółki z Grupy kapitałowej Kredyt Inkaso S.A, współpracujące z Administratorem w ramach obsługi wierzytelności oraz podmioty prowadzące obsługę informatyczną;
 • podmioty świadczące usługi wspierania procesu windykacji w zakresie zapewniania poprawności, aktualności oraz kompletności danych (np. poprawiania danych identyfikacyjnych lub adresowych Dłużników, jeżeli okazałyby się nieprawidłowe);
 • podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w procesie dochodzenia wierzytelności (np. narzędzie call center);
 • podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora lub Kredyt Inkaso S.A.(w tym w zakresie niszczenia dokumentów);
 • podmioty audytujące.
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Jednak, korzystamy z narzędzi dostarczanych przez firmę Microsoft Corporation, która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. W takiej sytuacji Twoje dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Komisję Europejską dostępną pod adresem: MicrosoftProServicesDPA(Polish)(Sept2021)(CR).docx (live.com).

PROFILOWANIE I AUTOMATYZACJA PROCESU DECYZYJNEGO

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE

W celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności do Twoich danych osobowych, wdrożyliśmy procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania.

Stosujemy rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, uwzględniając ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także podmioty współpracujące z Kredyt Inkaso S.A. zapewniały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Przeprowadzamy systematycznie analizę ryzyka i monitorujemy adekwatność stosowanych środków bezpieczeństwa do zidentyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdrażamy dodatkowe środki, które zwiększą poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych i zminimalizują ryzyko ich naruszenia.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia Ci realizację uprawnień wynikających z RODO, tj.:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych -  przysługuje Ci prawo do informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o celach, podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych przez nas danych, źródle danych, podmiotach, którym są ujawniane Twoje dane, planowanym terminie usunięcia danych, informacji o przekazywaniu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • prawo uzyskania kopii danych -  masz prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych. Wówczas otrzymasz wyszczególnione dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora. W niektórych sytuacjach Administrator może podjąć decyzję o nieprzekazywaniu kopii danych, jeżeli uzna, że ich udostępnienie może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.
 • prawo do sprostowania -  zapewniamy Ci prawo do niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Jeżeli Twoje dane uległy zmianie, koniecznie powiadom Kredyt Inkaso S.A., abyśmy mogli dokonać ich sprostowania. Aktualizacja danych jest szczególnie ważna w przypadku zmiany nazwiska, zmiany danych kontaktowych, adresowych, aby nie dopuścić do sytuacji, w której skierujemy korespondencję na niewłaściwy adres.
 • prawo do usunięcia danych - przysługuje Ci w sytuacji, w której przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Pamiętaj, że zgodnie z RODO nie będziemy mogli usunąć Twoich danych osobowych, jeżeli posiadamy podstawę prawną do ich przetwarzania, np. w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń (żądania spłaty zobowiązania), obrony przed roszczeniami lub posiadamy prawny obowiązek do ich dalszego przetwarzania, np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania -  przysługuje Ci w sytuacji, w której;
  • zakwestionujesz prawidłowość danych osobowych; wówczas Administrator ograniczy przetwarzanie tych danych na okres pozwalający sprawdzić ich poprawność,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych i zażądasz ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • prawo do przenoszenia danych -  w związku z tym, że prawo do przenoszenia danych przysługuje wyłącznie w sytuacji, w której podstawą prawną jest wyrażona zgoda lub zawarta umowa, prawo to nie będzie Ci przysługiwało.
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych -  w przypadkach, w których przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, masz prawo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną Twoją sytuacją. Pamiętaj jednak, że zgłoszenie sprzeciwu nie będzie oznaczać automatycznego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw nie zostanie przyjęty, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.
 • prawo wycofania zgody -  przysługuje wyłącznie w sytuacji, w której podstawą prawną jest wyrażona zgodna. W związku z czym prawo to nie będzie Ci przysługiwało.
 • prawo do skargi - w przypadku, w którym uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe, naruszamy przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo skargi do organu nadzorczego. Nazwa i adres właściwego organu nadzorczego w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW

Kredyt Inkaso S.A. wyznaczyło Inspektora Osobowych Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci praw.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kredyt Inkaso S.A. Centrum Operacyjne, ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez firmy windykacyjne i zapoznaj się ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:  https://archiwum.uodo.gov.pl/pl/138/1263

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SPADKOBIERCÓW

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe, może być Kredyt Inkaso S.A. lub podmiot trzeci, w imieniu którego Spółka przetwarza dane osobowe z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dane Administratora są dostępne w korespondencji przesłanej do Pana/Pani od Kredyt Inkaso S.A. Może Pani/Pani również zwrócić się do Kredyt Inkaso S.A. z wnioskiem o wskazanie danych Administratora. Kontakt z Kredyt Inkaso S.A możliwy jest
 • W sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Kredyt Inkaso S.A pod adresem: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość lub mailowo:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  • w celu zarządzania wierzytelnościami i dochodzeniem roszczeń;
  • w celach archiwalnych (dowodowych), na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),
  • w celach analitycznych, na potrzeby tworzenia wewnętrznych raportów dotyczących dochodzenia wierzytelności w ramach Grupy Kredyt Inkaso S.A., do której należy Administrator.
 • Zakres Pana/Pani danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu:
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, PESEL),
  • dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail),
  • dane korespondencyjne (adres zamieszkania),
  • dane dotyczące zawieranych z Administratorem umów/ugód,
  • dane finansowe (źródła dochodów, wysokość dochodów, w tym otrzymywanego wynagrodzenia, numer rachunku bankowego), dane dotyczące nabytego zadłużenia (w tym u innych podmiotów niż Administrator) oraz historii tego zadłużenia (informacje dotyczące windykacji na drodze sądowej, uzyskanych tytułach wykonawczych, postępowaniach egzekucyjnych),
  • dane dotyczące Pana/Pani majątku, w tym (i) nieruchomości – adres, numer księgi wieczystej, powierzchnia, obciążenia/hipoteki; (ii) pojazdy – numer VIN, numer dowodu rejestracyjnego.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  • podmioty Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa świadczący obsługę Administratora;
  • kancelarie prawne, które dochodzą wierzytelności w imieniu Administratora, w szczególności Kancelaria Prawnicza FORUM Radca Prawny Krzysztof Piluś i spółka sp.k.;
  • sądy oraz komornicy prowadzący egzekucję wierzytelności;
  • podmioty, w tym spółki z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, w tym Kredyt Inkaso IT Solutions sp. z o.o., świadcząca obsługę informatyczną pozostałych podmiotów z grupy Kredyt Inkaso S.A. oraz podmioty świadczące usługi wspierania procesu windykacji w zakresie zapewniania poprawności, aktualności oraz kompletności danych (np. poprawiania Pana/Pani danych identyfikacyjnych lub adresowych, jeżeli okazałyby się nieprawidłowe);
  • podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w procesie dochodzenia wierzytelności (np. narzędzie call center);
  • podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia dokumentów);
  • biura informacji gospodarczej;
  • giełdy wierzytelności.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowujemy na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Jednak, korzystamy z narzędzi dostarczanych przez firmę Microsoft Corporation, która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. W takiej sytuacji Pana/Pani dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Komisję Europejską dostępną pod adresem: MicrosoftProServicesDPA(Polish)(Sept2021)(CR).docx (live.com).
 • Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych będzie ustalany z zastosowaniem następujących kryteriów: 1) w razie dochodzenia wierzytelności na drodze pozasądowej, tj. bez wszczynania postępowania przed sądem: możemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do chwili ostatecznego zakończenia sprawy; 2) w razie zawarcia ugody pozasądowej: możemy przechowywać Pana/Pani dane do chwili przedawnienia Pana/Pani roszczeń związanych z ugodą; 3) w razie skierowania sprawy na drogę sądową (np. w celu odzyskania wierzytelności przysługującej Administratorowi przeciwko Panu/Pani lub w razie gdy Pan/Pani wszczyna postępowanie przeciwko nam): możemy przechowywać Pana/Pani dane do chwili prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, a następnie ewentualnego postępowania egzekucyjnego (tj. prowadzonego przez komornika); 4) w związku z możliwością ewentualnego dochodzenia roszczeń możemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do 6 lat od czasu ostatniego działania na sprawie.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pan/Pani szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba że Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z tym, że prawo do przenoszenia przysługuje wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody lub podpisanej umowy, prawo to Panu/Pani nie przysługuje.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy RODO.
 • Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PEŁNOMOCNIKÓW, KURATORÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO), informujemy, iż:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ZADŁUŻENIA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, może być Kredyt Inkaso S.A. lub podmiot trzeci, w imieniu którego Spółka przetwarza dane osobowe z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dane Administratora są dostępne w korespondencji przesłanej do Pana/Pani od Kredyt Inkaso S.A Może Pan/Pani zwrócić się do Kredyt Inkaso S.A. z wnioskiem o wskazanie danych Administratora. Kontakt z Kredyt Inkaso S.A możliwy jest:
 • W sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Kredyt Inkaso S.A pod adresem: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  • w celu zarządzania wierzytelnościami i dochodzeniem roszczeń,
  • w celach archiwalnych (dowodowych), na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),
  • w celach analitycznych, na potrzeby tworzenia wewnętrznych raportów dotyczących dochodzenia wierzytelności w ramach Grupy Kredyt Inkaso, do której należy Administrator.
 • Zakres Pana/Pani danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu:
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, PESEL),
  • dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail),
  • dane korespondencyjne (adres zamieszkania),
  • dane dotyczące zawieranych z Administratorem umów/ugód,
  • dane finansowe (źródła dochodów, wysokość dochodów, w tym otrzymywanego wynagrodzenia, numer rachunku bankowego), dane dotyczące nabytego zadłużenia (w tym u innych podmiotów niż Administrator) oraz historii tego zadłużenia (informacje dotyczące windykacji na drodze sądowej, uzyskanych tytułach wykonawczych, postępowaniach egzekucyjnych),
  • dane dotyczące Pana/Pani majątku, w tym (i) nieruchomości – adres, numer księgi wieczystej, powierzchnia, obciążenia/hipoteki; (ii) pojazdy – numer VIN, numer dowodu rejestracyjnego.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  • podmioty Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa świadczący obsługę Administratora;
  • kancelarie prawne, które dochodzą wierzytelności w imieniu Administratora, w szczególności Kancelaria Prawnicza FORUM Radca Prawny Krzysztof Piluś i spółka sp.k.;
  • sądy oraz komornicy prowadzący egzekucję wierzytelności;
  • podmioty, w tym spółki z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, w tym Kredyt Inkaso IT Solutions sp. z o.o., świadcząca obsługę informatyczną pozostałych podmiotów z grupy Kredyt Inkaso S.A. oraz podmioty świadczące usługi wspierania procesu windykacji w zakresie zapewniania poprawności, aktualności oraz kompletności danych (np. poprawiania Pana/Pani danych identyfikacyjnych lub adresowych, jeżeli okazałyby się nieprawidłowe);
  • podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w procesie dochodzenia wierzytelności (np. narzędzie call center);
  • podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia dokumentów);
  • biura informacji gospodarczej;
  • giełdy wierzytelności.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowujemy na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Jednak, korzystamy z narzędzi dostarczanych przez firmę Microsoft Corporation, która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. W takiej sytuacji Pana/Pani dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Komisję Europejską dostępną pod adresem: MicrosoftProServicesDPA(Polish)(Sept2021)(CR).docx (live.com)..
 • Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych będzie ustalany z zastosowaniem następujących kryteriów: 1) w razie dochodzenia wierzytelności na drodze pozasądowej, tj. bez wszczynania postępowania przed sądem: możemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do chwili ostatecznego zakończenia sprawy; 2) w razie zawarcia ugody pozasądowej: możemy przechowywać Pana/Pani dane do chwili przedawnienia Pana/Pani roszczeń związanych z ugodą; 3) w razie skierowania sprawy na drogę sądową (np. w celu odzyskania wierzytelności przysługującej Administratorowi przeciwko Panu/Pani lub w razie, gdy Pan/Pani wszczyna postępowanie przeciwko nam): możemy przechowywać Pana/Pani dane do chwili prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, a następnie ewentualnego postępowania egzekucyjnego (tj. prowadzonego przez komornika); 4) w związku z możliwością ewentualnego dochodzenia roszczeń możemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do 6 lat od czasu ostatniego działania na sprawie.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba że Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z tym, że prawo do przenoszenia przysługuje wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody lub podpisanej umowy, prawo to Panu/Pani nie przysługuje.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

INFORMACJA DLA OSOBY TRZECIEJ O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO), informujemy, iż:

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO), informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa.
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Kredyt Inkaso S.A pod adresem ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane z nagrań monitoringu wizyjnego przetwarzane są dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które Administrator uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obrębie oddziałów Administratora, a także bezpieczeństwa informacji, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, możliwość ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń, a także stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.
 • Zakres danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu;
  • dane identyfikacyjne (wizerunek),
  • dane z tablic rejestracyjnych pojazdów,
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • podmioty odpowiadające za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego, w tym konserwację systemów - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  • organy państwowe tj. prokuratura, sądy, policja, którym Administrator udostępni dane z monitoringu wizyjnego wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały co do zasady przekazaniu do państw spoza UE. Dane osobowe przechowujemy na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Jednak, korzystamy z narzędzi dostarczanych przez firmę Microsoft Corporation, która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. W takiej sytuacji Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Komisję Europejską dostępną pod adresem: MicrosoftProServicesDPA(Polish)(Sept2021)(CR).docx (live.com).
 • Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub ewentualnego uwzględniania sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane są okresowo nadpisywane. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) nagrania mogą być przechowywane przez dłuższy czas na potrzeby prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, np. sądowych. W przypadku braku toczących się postępowań wyjaśniających, sądowych okres przetwarzania danych wynosi maksymalnie 3 miesiące.
 • Pani/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pana/Pani lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

INFORMACJA DLA INWESTORÓW ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane Inspektora ochrony danych dostępne są na stronie https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl w zakładce kontakt.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem);
  • prowadzenia dokumentacji współpracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora).
 • Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty, w tym spółki z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, w tym Kredyt Inkaso IT Solution Sp. z o.o. świadcząca obsługę informatyczną pozostałych podmiotów z grupy Kredyt Inkaso S.A.;
  • podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia dokumentów);
 • Pani/Pana dane osobowe będą podlegać przekazaniu do państwa trzeciego z uwagi na korzystanie przez Administratora z narzędzi Microsoft 365, wówczas powierzenie czynności przetwarzania dokonywane będzie na podstawie standardowych klauzul umownych przewidzianych przez UE, zapewniających wystarczające gwarancje bezpieczeństwa o których mowa w RODO.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba że Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania tych danych osobowych może spowodować niemożliwość zawarcia z nami umowy.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi: [adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.].Aktualne dane osobowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie www.kredytinkaso.pl w zakładce „Kontakt”.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia UE 2016/679 – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) gdyż przetwarzanie jest niezbędne do spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych zgodnie z treścią ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (z art. 2 ust. 1 pkt. 1 i art. 58 i 59) jak również koniczność zgłoszenia Pana/Pani jako beneficjenta rzeczywistego. Ponadto Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach archiwalnych, dowodowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub obrony przed roszczeniami w tym przeciwdziałaniu nadużyciom, mogącym doprowadzić do szkody Administratora.
 • Zakres Pani/Pana danych Administrator pozyskał od Pani/Pana osoby, ze źródeł ogólnodostępnych (np. KRS) lub na zlecenie podmiotów zajmujących się pozyskiwaniu danych na zlecenie (np. firmy detektywistyczne). Dane osobowe, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu: - imię i nazwisko, adres e-mail (służbowy), numer telefonu (służbowy), zajmowane stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, adres korespondencyjny, seria i nr dowodu tożsamości, nr. PESEL, NIP.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące obsługę informatyczną, podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (np. niszczenia dokumentów), podmioty świadczące usługi doradcze, audytorskie. Ponadto Pani/Pana dane będą udostępnione organom państwowym w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz instytucjom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej jednak w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi dostarczanych przez Microsoft mogę być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Komisję Europejską dostępną pod adresem: MicrosoftProServicesDPA(Polish)(Sept2021)(CR).docx (live.com)
 • Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzanedo dnia utrzymywanych relacji jako beneficjenta a po tym czasie przez okres 6 lat w związku z przedawnieniem roszczeń, które mogą powstać w związku z łączącą relacją Pana/Pani osobą z Administratorem.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzani, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pani/Panaszczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu, chyba że Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Panainteresów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jeżeli uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 21 B.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie www.kredytinkaso.pl w zakładce „Kontakt”.
 • Pani/Pana dane osobowe zawarte w powiadomieniu o nieprawidłowościach będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Powiadomienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny wynikający z art. 97d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonywanie szczególnych praw przez administratora). Podane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia dochodzenia w przedmiocie zgłoszenia nieprawidłowości. Nie będą one wykorzystywane dla prowadzenia działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub dla innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania.
 • W związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w przedmiocie zgłoszenie Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom ścigania, organom administracji rządowej i samorządowej, instytucją publicznym oraz sądom.
 • Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych uzależniony będzie od celu przetwarzania:
  • a) dane dotyczące nieuzasadnionego Powiadomienia usuwane są w terminie 2 miesięcy od złożenia Powiadomienia, chyba, że zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne lub sądowe. W takiej sytuacji dane usuwane są po prawnomocnym zakończeniu postępowania;
  • b) dane dotyczące uzasadnionych Powiadomień przechowuje się przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano Powiadomienia.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pracownikom i Współpracownikom przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


Logo Kredyt Inkaso
Spłać online
Kontakt
Zaloguj się