Logo Kredyt Inkaso
Słownik

Słownik pojęć

Wyjaśniamy trudne pojęcia

Nie masz pewności co oznacza konkretny termin? Przygotowaliśmy słownik, w którym łatwo znajdziesz wyjaśnienie trudnych terminów. Jeśli jednak nie wszystko będzie dla Ciebie jasne, skontaktuj się z nami. Nasz doradca odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości!

Cesja wierzytelności

Cesja/przelew wierzytelności – umowa, na podstawie której właścicielem długu staje się nowa osoba lub firma i na podstawie tej umowy nowa osoba lub firma może żądać spłaty tego długu od dłużnika. Przykład: umowa, na podstawie której bank sprzedaje innemu podmiotowi (np. firmie windykacyjnej) dług wynikający z umowy kredytu (którą wcześniej bank zawarł z dłużnikiem). Umowa ta daje prawo temu podmiotowi – jako nowemu właścicielowi długu – żądać spłaty kredytu od dłużnika.

Dłużnik

Osoba fizyczna lub prawna mająca zadłużenie wobec innej osoby fizycznej lub prawnej. Przykład: jeśli zaciągnąłeś kredyt w banku i jeszcze go nie spłaciłeś – nadal jesteś dłużnikiem banku.

Egzekucja komornicza

To postępowanie, które prowadzi komornik sądowy na wniosek wierzyciela. Wierzyciel ma prawo rozpocząć egzekucję komorniczą, jeśli posiada, np. zaopatrzony w klauzulę wykonalności nakaz zapłaty lub wyrok sądowy wydany przeciwko dłużnikowi. W toku egzekucji komorniczej komornik sądowy może np. zająć pieniądze na koncie bankowym dłużnika.

Hipoteka

To rodzaj zabezpieczenia wierzytelności (czyli długu) na nieruchomości dłużnika. Przykład: jeśli zaciągasz kredyt w banku na zakup mieszkania, to bank ma prawo żądać, aby na Twoim przyszłym mieszkaniu została ustanowiona hipoteka. Jeśli nie będziesz w stanie spłacić kredytu, bank będzie miał prawo złożyć pozew, a po wydaniu nakazu zapłaty lub wyroku sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności żądać spłaty długu z nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka. W praktyce oznaczać to może przejęcie nieruchomości przez bank, następnie licytację nieruchomości i pokrycie zadłużenia z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży.

Klauzula wykonalności

Dokument wydawany przez sąd, na podstawie którego sąd stwierdza, że dany nakaz zapłaty lub wyrok sądowy nadaje się do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Nakaz zapłaty

Nie jest wyrokiem sądowym, ale ma wiele z nim wspólnego. Tak jak wyrok sądowy jest wydawany przez sąd. Na jego podstawie wierzyciel ma prawo wszcząć egzekucję komorniczą (wcześniej jednak nakazowi zapłaty sąd musi nadać klauzulę wykonalności).

Odsetki za opóźnienie

To koszt, który ma prawo naliczać wierzyciel wtedy, gdy przekroczysz termin płatności, np. nie zapłacisz w terminie rachunku za Internet albo raty długu.

Poręczyciel (żyrant)

To osoba, która staje się zobowiązana do spłaty długu w przypadku, gdy dłużnik stanie się niewypłacalny, czyli nie będzie miał żądnego majątku na spłatę długu. Dodatkowo zaświadcza ona, że dana osoba, która zaciąga zobowiązanie, jest rzetelna. Uwiarygadnia ją zarówno przy zawieraniu pożyczki, jak również potwierdza, że jest zdolna do jej spłaty. Należy pamiętać, że zgoda na bycie poręczycielem to nie tylko przysługa dla zaufanej osoby, ale także ogromna odpowiedzialność. Stajemy się w tym momencie zobowiązani do ewentualnej spłaty z własnej kieszeni. Do takiej sytuacji dochodzi, jeśli osoba, za którą poręczyliśmy, przestanie spłacać w terminie.

Pozew

To pismo w określonej formie , które jest wnoszone do sądu i które wysuwa konkretne żądanie przeciwko danej osobie. Przykład: pismo wnoszone do sądu, w którym wierzyciel domaga się, np. tego, aby sąd wydał nakaz zapłaty zobowiązujący dłużnika do zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Ugoda

Jest to umowa będąca porozumieniem między dłużnikiem a wierzycielem określająca sposób spłaty długu.

Umorzenie egzekucji

To sytuacja, w której komornik sądowy zaprzestaje dochodzenia spłaty długu od dłużnika. Przyczyny umorzenia są różne, np. wierzyciel może sam żądać umorzenia egzekucji komorniczej (z różnych powodów), komornik sądowy może sam uznać, że dłużnik nie ma majątku na szybką spłatę długu, a co za tym idzie prowadzenie egzekucji komorniczej nie ma sensu, więc trzeba ją umorzyć, ewentualnie umorzenie jest wynikiem całkowitej spłaty długu przez dłużnika. Należy jednak pamiętać, że jeśli przyczyną umorzenia egzekucji nie była całkowita spłata długu przez dłużnika, to wierzyciel ma prawo rozpocząć kolejną, nową egzekucję komorniczą.

Weksel

To rodzaj zabezpieczenia wierzytelności (czyli długu). Przykład: jeśli chcesz zaciągnąć kredyt w banku na remont mieszkania, to bank ma prawo żądać, abyś podpisał weksel, a więc dokument, który w razie, gdy nie będziesz w stanie spłacić kredytu, będzie stanowił podstawę złożenia pozwu do sądu. Na podstawie weksla sąd wydaje nakaz zapłaty, który – zaopatrzony w klauzulę wykonalności – stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Wierzyciel

Osoba fizyczna lub prawna, wobec której inna osoba fizyczna lub prawna posiada zadłużenie. Przykład: Zaciągnąłeś kredyt w banku na zakup mieszkania? Dopóki go nie spłacisz, jesteś dłużnikiem banku, a bank Twoim wierzycielem. Bank, będąc Twoim wierzycielem, może żądać od Ciebie spłaty długu, ewentualnie ma prawo sprzedać dług innej osobie lub firmie, np. Kredyt Inkaso S.A. Po sprzedaży długu bank przestaje być Twoim wierzycielem, a nowym wierzycielem staje się osoba lub firma, która kupiła dług.osoba fizyczna lub prawna, wobec której inna osoba fizyczna lub prawna posiada zadłużenie. Przykład: Zaciągnąłeś kredyt w banku na zakup mieszkania? Dopóki go nie spłacisz, jesteś dłużnikiem banku, a bank Twoim wierzycielem. Bank, będąc Twoim wierzycielem, może żądać od Ciebie spłaty długu, ewentualnie ma prawo sprzedać dług innej osobie lub firmie, np. Kredyt Inkaso S.A. Po sprzedaży długu bank przestaje być Twoim wierzycielem, a nowym wierzycielem staje się osoba lub firma, która kupiła dług.

Zastaw

Jest to rodzaj zabezpieczenia wierzytelności, który umożliwia dochodzenie roszczeń z ruchomości. W przypadku, gdy dłużnik nie wywiązał się ze spłaty długu, wierzyciel ma prawo do sprzedaży rzeczy, na której został ustanowiony zastaw. Sprzedaż następuje w toku egzekucji komorniczej.

Logo Kredyt Inkaso
Spłać online
Kontakt
Zaloguj się