Dobre praktyki

Kredyt Inkaso – Dobre praktyki Kredyt Inkaso - Dobre praktyki

 

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF)

ZPF skupia ponad 100 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce. Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym m.in. poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, poszanowanie zasad etycznych i upowszechnianie wiedzy na temat rynku finansowego.

Kredyt Inkaso S.A. od 2018 roku jest członkiem ZPF, stosuje Zasady Dobrych Praktyk (ZDP), w szczególności w zakresie księgi pierwszej i księgi trzeciej.
ZDP stanowią kanon postępowania opartego na ogólnych normach moralnych i  zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem. ZDP stosowane są przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym w  szczególności związane z rynkiem finansów.

Kredyt Inkaso S.A. w swojej działalności kieruje się Zasadami Dobrych Praktyk, Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, które są dostępne na stronie www.kredytinkaso.pl/dobre-praktyki.

Każdy klient i kontrahent może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki ZPF. Opis trybu składania wniosków znajduje się na stronie ZPF.

Jako członek ZPF, spółka Kredyt Inkaso S.A. raz w roku przechodzi Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że spółka przeszła audyt z wynikiem pozytywnym.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji na każdym etapie postępowania. Reklamacje można złożyć w formie pisemnej na adres Kredyt Inkaso S.A., ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość, mailowo na adres: reklamacja@kredytinkaso.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 22 333 44 (Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).Czas udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 21 dni, Kredyt Inkaso S.A. zawiadomi Panią/Pana w formie pisemnej o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, który jednak nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Informujemy o przysługujących Panu/Pani prawach wynikających z ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO): prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. W trosce o jakość obsługi, rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane.

 

Polityka Zgodności:

W celu skutecznego zarządzania ryzykiem Grupa Kredyt Inkaso realizuje Politykę Zgodności (Compliance). Jej rolą jest bieżące monitorowanie, badanie zgodności oraz dostosowywanie wewnętrznych regulacji i zasad postępowania do pozostających w związku z przedmiotem jej działalności: przepisów prawa, norm etycznych i zasad dobrych praktyk rynkowych. W ramach Polityki Compliance realizowanej w Grupie Kredyt Inkaso szczególny akcent położono na:

  • dostosowywanie obowiązujących regulaminów, procedur i instrukcji do przepisów obowiązującego prawa,
  • ochronę danych osobowych,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • przestrzeganie przepisów etyki zawodowej,
  • unikanie konfliktów interesów;

czego wyrazem jest wdrożenie i obowiązek przestrzegania przez Grupę Kredyt Inkaso i wszystkich jej pracowników, współpracowników oraz kontrahentów następujących regulacji:

  • Polityka antykorupcyjna
  • Polityka zgodności
  • Regulamin zarządzania konfliktami interesów
  • Kodeks Etyki

 

Masz dług w Kredyt Inkaso?

Strona korzysta z plików cookies. Przebywanie na niej oznacza akceptację polityki prywatności. Nie pokazuj więcej tego komunikatu