Dobre praktyki

Kredyt Inkaso – Dobre praktyki Kredyt Inkaso - Dobre praktyki

 

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF)

ZPF skupia ponad 100 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce. Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym m.in. poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, poszanowanie zasad etycznych i upowszechnianie wiedzy na temat rynku finansowego.

Kredyt Inkaso S.A. od 2018 roku jest członkiem ZPF, stosuje Zasady Dobrych Praktyk (ZDP), w szczególności w zakresie księgi pierwszej i księgi trzeciej.
ZDP stanowią kanon postępowania opartego na ogólnych normach moralnych i  zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem. Zasady Dobrych Praktyk, to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Każdy nasz klient lub kontrahent może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF. Opis trybu składania wniosków znajduje się na stronie ZPF.

Jako członek ZPF, spółka Kredyt Inkaso S.A. raz w roku przechodzi Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Certyfikat potwierdza, że spółka przeszła audyt z wynikiem pozytywnym.

 

Reklamacje:

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji na każdym etapie postępowania. Reklamacje można złożyć w formie pisemnej na adres Kredyt Inkaso S.A., ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość, mailowo na adres: reklamacja@kredytinkaso.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 22 333 44 (Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).Czas udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 21 dni, Kredyt Inkaso S.A. zawiadomi Panią/Pana w formie pisemnej o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, który jednak nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

Prawa podmiotów danych:

Informujemy o przysługujących Panu/Pani prawach wynikających z ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO): prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. W trosce o jakość obsługi, rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane.

 

Polityka Zgodności:

W celu skutecznego zarządzania ryzykiem Grupa Kredyt Inkaso realizuje Politykę Zgodności (Compliance). Jej rolą jest bieżące monitorowanie, badanie zgodności oraz dostosowywanie wewnętrznych regulacji i zasad postępowania do pozostających w związku z przedmiotem jej działalności: przepisów prawa, norm etycznych i zasad dobrych praktyk rynkowych. W ramach Polityki Compliance realizowanej w Grupie Kredyt Inkaso szczególny akcent położono na:

  • dostosowywanie obowiązujących regulaminów, procedur i instrukcji do przepisów obowiązującego prawa,
  • ochronę danych osobowych,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • przestrzeganie przepisów etyki zawodowej,
  • unikanie konfliktów interesów;

czego wyrazem jest wdrożenie i obowiązek przestrzegania przez Grupę Kredyt Inkaso i wszystkich jej pracowników, współpracowników oraz kontrahentów następujących regulacji:

  • Polityka antykorupcyjna
  • Polityka zgodności
  • Regulamin zarządzania konfliktami interesów
  • Kodeks Etyki

 

Masz dług w Kredyt Inkaso?

Strona korzysta z plików cookies. Przebywanie na niej oznacza akceptację polityki prywatności. Nie pokazuj więcej tego komunikatu