Logo Kredyt Inkaso
Dobre praktyki

Kredyt Inkaso – Dobre praktyki Dowiedz się więcej

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF)

logo ZPF

ZPF skupia ponad 100 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce. Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym m.in. poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, poszanowanie zasad etycznych i upowszechnianie wiedzy na temat rynku finansowego.

Kredyt Inkaso S.A. od 2018 roku jest członkiem ZPF, stosuje Zasady Dobrych Praktyk (ZDP), w szczególności w zakresie księgi pierwszej i księgi trzeciej.
ZDP stanowią kanon postępowania opartego na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem. Zasady Dobrych Praktyk (ZDP), to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Każdy nasz klient lub kontrahent może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF. Opis trybu składania wniosków znajduje się na stronie ZPF.

Jako członek ZPF, spółka Kredyt Inkaso S.A. raz w roku przechodzi Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk, w szczególności w zakresie księgi pierwszej i księgi trzeciej.
Certyfikat potwierdza, że spółka przeszła audyt z wynikiem pozytywnym.

Polityka Zgodności:

W celu skutecznego zarządzania ryzykiem Grupa Kredyt Inkaso realizuje Politykę Zgodności (Compliance). Jej rolą jest bieżące monitorowanie, badanie zgodności oraz dostosowywanie wewnętrznych regulacji i zasad postępowania do pozostających w związku z przedmiotem jej działalności: przepisów prawa, norm etycznych i zasad dobrych praktyk rynkowych. W ramach Polityki Compliance realizowanej w Grupie Kredyt Inkaso szczególny akcent położono na:

  • dostosowywanie obowiązujących regulaminów, procedur i instrukcji do przepisów obowiązującego prawa,
  • ochronę danych osobowych,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • przestrzeganie przepisów etyki zawodowej,
  • unikanie konfliktów interesów;

czego wyrazem jest wdrożenie i obowiązek przestrzegania przez Grupę Kredyt Inkaso i wszystkich jej pracowników, współpracowników oraz kontrahentów następujących regulacji:

  • Polityka antykorupcyjna
  • Polityka zgodności
  • Regulamin zarządzania konfliktami interesów
  • Kodeks Etyki
Logo Kredyt Inkaso
Spłać online
Kontakt
Zaloguj się