Logo Kredyt Inkaso
Regulamin

Regulamin strony internetowej Kredytinkaso.pl

Regulamin serwisu

§1 Pojęcia ogólne

Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługodawca – Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000270672, NIP 922-254-40-99 (zwany również Administratorem).

Serwis – serwis internetowy „Kredyt Inkaso” dostępny jest pod adresem www.kredytinkaso.pl lub przez serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem, w którym Usługodawca zamieszcza treści związane z jego działalnością.

Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, zwana także Użytkownikiem.

Komunikacja Drogą Elektroniczną – komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), formularzy kontaktowych, formularz spłaty on-line, mediów społecznościowych tj. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube (komentarze, zapytania).

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty email, adres strony internetowej, nr telefonu umożliwiający przesyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych SMS.

Usługa – oznacza usługi, usługę świadczoną za pomocą komunikacji drogą elektroniczną przez Kredyt Inkaso S.A. za pośrednictwem Serwisu.

Dłużnik – osoba posiadająca zobowiązanie wobec Kredyt Inkasa S.A lub wobec Wierzyciela w imieniu, którego Kredyt Inkaso S.A. prowadzi działania windykacyjne.

Wierzyciel – podmiot wobec, którego Dłużnik posiada zobowiązanie w imieniu, którego Kredyt Inkaso S.A prowadzi działania w celu zaspokojenia roszczeń.

Reklamacja – wystąpienie Usługobiorcy w zakresie nieprawidłowości świadczenia Usług, zakresu Usług lub niegodności wynikających z postanowień Regulaminu.

§2 Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Przedmiotem Usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów w tym również audiowizualnych, formularzy elektronicznych w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 • Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających podania przez Usługobiorcę swoich danych osobowych jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 • W przypadku Usług wymagających podania przez Usługobiorcę swoich danych osobowych ich podanie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu, zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 • Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w zakresie korzystania z Usług rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 • Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią niemniejszego Regulaminu i akceptacją jego treści.
 • Usługobiorcy mogą skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefony pod numerem 22 22 333 44 lub kierując widomość na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców.
 • Usługodawca w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną poza treściami informacyjnymi udostępnia Usługobiorcom między innymi następujące narzędzia: Formularz spłaty ONLINE– umożliwiający spłatę zobowiązania za pomocą płatności elektronicznej, Formularz kontaktowy – umożliwiający nawiązanie kontaktu z Usługodawcą na pomocą wiadomości elektronicznej lub kontaktu telefonicznego, Formularz reklamacyjny – umożliwiający Dłużnikowi złożenie wystąpienia reklamacyjnego dotyczącego nieopłaconej wierzytelności, którą obsługuje Usługodawca, Formularz zgłaszania nieprawidłowości - umożliwiający dokonanie powiadomienia o nieprawidłowościach oraz zdarzeń korupcyjnych, Kalkulator spłaty – umożliwiający obliczenie kwoty, która pozostanie po spłacie wydatków, Dokumenty do pobrania – umożliwia pobranie dokumentów do wypełniania lub zapoznanie się z ich treścią,

§ 3 Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy korzystają z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część tj. Polityka prywatności, Polityka plików cookies.
 • Wymagania techniczne umożliwiające korzystania z Serwisu:

  a) urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych www,

  b) połączenie z Internetem,

  c) dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami (zalecana: Internet Explorer, Opera, Google Chrom, Mozilla)

  d) włączoną obsługę skryptów Javy, JavaScript,

  e) włączoną obsługę plików Cookie,

 • Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu jak również powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i powtrzymania się od działań mogących doprowadzić do jakiejkolwiek szkody Usługodawcy lub innych Usługobiorców oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,

  a) Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

  b) W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności w miarę możliwości powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu szybkiego usunięcia problemu, zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

  c) W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą w sprawie incydentu bezpieczeństwa, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.

 • Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane, modyfikowane lub usuwane, a także czasowo zawieszane według swobodnej decyzji Usługodawcy. Usługodawca zapewnia, że zmiany nie pogorszą jakości Usług jak również nie wpłyną na zakres praw i obowiązków obydwu Stron.
 • Warunki umieszczania treści (komentowania) przez Usługobiorców w Serwisie jak również w serwisach partnerskich, w których Usługobiorca zamieszcza treści wiązane z jego działalności:

  a) Zabrania się umieszczania treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,

  b) Zabrania się umieszczania materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych i skryptów,

  c) Zabrania się umieszczania treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych, rasistowskich i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,

  d) Zabrania się umieszczania treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe,

  e) Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.

§ 4 Gromadzenie danych osobowych o Usługobiorcach

 • W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym przepisami prawa, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Usługobiorcach.
 • W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
 • Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w „Polityce Prywatności” oraz w „Polityce Plików Cookies” stanowiących integralną część Regulaminu.

§ 5 Reklamacje

 • Usługobiorca uprawniony jest do kierowania do Usługodawcy Reklamacji za pomocną poniższych kanałów komunikacji:

  a) pisemnie na adres: Kredyt Inkaso S.A Centrum Operacyjne ul. Okrzei 32, 22 -400 Zamość,

  b) elektronicznie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 • Reklamacja dotycząca Usług Serwisu powinna zawierać:

  a) Dane Usługobiorcy zgłaszającego Reklamację

  b) Okres, za który lub w którym wystąpiła Reklamacja,

  c) Opis okoliczności powstania Reklamacji,

  d) Opis konsekwencji wywołanych powstaniem Reklamacji,

  e) Podpis Usługobiorcy, w przypadku pisemnego złożenia Reklamacji,

  f) Sposób dostarczenia odpowiedzi i dane adresowe, jeżeli odpowiedź na Reklamację ma być udzielona inny kanał komunikacji niż tym, którym została przekazana do Usługobiorcy,

 • Po złożeniu przez Usługobiorcę Reklamacji, zgodnie z wymaganiami o których mowa w podpunkcie 5 powyżej, Usługodawca rozpatruje Reklamację i udziela Usługobiorcy odpowiedzi tym samym kanałem komunikacji, chyba, że Usługobiorca wskazał inny.
 • Usługodawca udziela odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 • W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej w podpunkt 7, Usługodawca przekazuje Usługobiorcy informację wyjaśniając przyczynę opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia Reklamacji jak również określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

§ 6 Zmiany Regulaminu

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie. O treści zmian Usługobiorca zostanie powiadomiony poprzez umieszczenie zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 • Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji.
 • W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jak również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych.
 • Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę jest prawo polskie.

§ 7 Postanowienia końcowe

 • Usługodawca dokona wszelkich starań by Usługi oferowane przez Serwis następowały w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą, na którą Usługodawca nie miał wpływu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z Usług Serwisu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje Usługobiorcy w tym ewentualne szkody, które powstały w wyniku przekazania przez Usługobiorcę niekompletnych lub nieprawdziwych informacji w chwili korzystania z Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji następuje wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.
Logo Kredyt Inkaso
Spłać online
Kontakt
Zaloguj się