Logo Kredyt Inkaso
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH KANDYDATA DO PRACY

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY W KREDYT INKASO S.A. O ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO), informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:

  a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji oraz zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami szczegółowymi Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  b) w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;

  c) w przypadku rekrutacji na stanowiska związane z zarządzaniem mieniem Administratora lub osób trzecich, dostępem do informacji prawnie chronionych, podejmowaniem decyzji obarczonej wysokim ryzykiem utraty mienia w zakresie informacji, czy Pani/Pana dane osobowe są zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym w zakresie określonym w ustawie o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie oszustwom, nadużyciom oraz przestępstwom gospodarczym;

  d) w celu ustalanie lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Zakres Pani/Pana danych, które podlegają przetwarzaniu, jest następujący: imię, nazwisko, data rodzenia, identyfikator internetowy, wskazane przez Pana/Panią dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, podane za Pani/Pana zgodą w CV lub liście motywacyjnym.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a) Kredyt Inkaso IT Solutions Sp. z.o.o., świadcząca obsługę informatyczną pozostałych podmiotów z Grupy Kredyt Inkaso;

  b) podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia dokumentów).

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu otrzymania aplikacji do 60 dni od momentu zakończenia publikacji ogłoszenia a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, jednakże nie dłużej niż przez okres 60 dni od dnia zakończenia publikacji ogłoszenia. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności.
 • Przysługuje również Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, drogą pisemną - na adres ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa lub drogą elektroniczną - na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wykonanie takiego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE, ani do organizacji międzynarodowej
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy jest wymagane. Odmowa podania tych danych uniemożliwia rozpatrzenie danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Podanie informacji o niekaralności wynika z przepisów ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie oraz osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego i jest obowiązkowe w przypadku określonych w przepisach prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.
Logo Kredyt Inkaso
Spłać online
Kontakt
Zaloguj się