Logo Kredyt Inkaso
Przeciwdziałanie korupcji

Zasady przeciwdziałania korupcji w Grupie Kapitałowej Kredyt Inkaso

Cel

W ramach systemu zarządzania ryzykiem korupcji, Grupa Kapitałowa kładzie szczególny nacisk na kształtowanie właściwych postaw etyczno-moralnych oraz budowanie świadomości Pracowników i Współpracowników na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej, poprzez szkolenia, systemy motywacyjne, komunikację wewnętrzną, budowanie kultury organizacji itp.

Zasady, którymi kieruje się Grupa Kapitałowa w swojej działalności mają na celu budowanie silnej kultury antykorupcyjnej, w której oferowanie, obiecywanie, dawanie, akceptowanie lub ubieganie się o nienależne korzyści (finansowe lub niefinansowe), są zjawiskiem nieakceptowalnym.

Przyjęte w Grupie Kapitałowej Kredyt Inkaso zasady przeciwdziałania korupcji są zgodne z prawem powszechnie obowiązującym, a Grupa Kapitałowa podejmuje działania mające na celu utrzymanie zgodności ze Standardami rekomendowanymi dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. opracowanymi przez GPW.

Zadania i obowiązki komórek organizacyjnych i organów

 • W ramach kultury antykorupcyjnej odpowiedzialność za przeciwdziałanie korupcji spoczywa na wszystkich, począwszy od Rady Nadzorczej, która:
 • sprawuje nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu zarządzania ryzykiem korupcyjnym,
 • dokonuje oceny skuteczności i adekwatności wdrożonych rozwiązań antykorupcyjnych.

 • Zarząd w ramach systemu zarządzania ryzykiem korupcji m.in.:

 • zapewnia, aby system zarządzania ryzykiem korupcji funkcjonował w Grupie Kapitałowej Kredyt Inkaso w sposób skuteczny, był weryfikowany, udoskonalany i podlegał regularnym przeglądom,
 • zapewnia zintegrowanie tego systemu z procesami funkcjonującymi w Grupie Kapitałowej Kredyt Inkaso,
 • zapewnia odpowiednie zasoby kadrowe i finansowe umożliwiające skuteczne działanie systemu.
 • W ramach struktury organizacyjnej Spółki wyodrębniono funkcję Compliance Officera, któremu powierzono obowiązki związane z zarządzaniem ryzykiem korupcji. Compliance Officer m.in.:
  • nadzoruje, wdraża i koordynuje realizację działań antykorupcyjnych wynikających z przyjętych regulacji wewnętrznych,
  • dokonuje identyfikacji, oceny, monitorowania i kontroli ryzyka korupcji w Grupie Kapitałowej Kredyt Inkaso,
  • przeprowadza / rekomenduje przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania korupcji,
  • udziela porad i wytycznych dla Pracowników na temat funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem korupcji oraz czynnikami związanymi z korupcją.

  Wszyscy Pracownicy oraz Współpracownicy, w tym członkowie organu zarządzającego i nadzorczego oraz wykonujący jakiekolwiek czynności w imieniu lub na rzecz spółek w Grupie Kapitałowej w zakresie swoich zadań i kompetencji są zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających z regulacji wewnętrznych w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Zarządzanie ryzykiem korupcji

Compliance Officer wraz z kierującymi komórkami organizacyjnymi jest odpowiedzialny za identyfikowanie ryzyka korupcji, w tym za projektowanie, wprowadzanie i stosowanie przyjętych zasad identyfikacji ryzyka korupcji, określanie zakresu i rodzaju informacji, które są niezbędne do identyfikacji ryzyka korupcji.

Zgodnie z zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych Compliance Officer monitoruje wielkość i profil ryzyka korupcji. W ramach monitorowania wielkości i profilu ryzyka korupcji Compliance Officer testuje sposób wdrożenia i przestrzegania mechanizmów kontroli ryzyka korupcji (np. testuje wdrożenie szczegółowych wytycznych).

Przeprowadzanie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie obowiązujących przepisów prawa i obowiązujących regulacji wewnętrznych w danym obszarze, udokumentowanie ewentualnych nieprawidłowości oraz określenie działań naprawczych.

Klauzule antykorupcyjne

Grupa Kapitałowa stosuje klauzule antykorupcyjne (w treści określonej przez Grupę Kapitałową Kredyt Inkaso) w umowach zawieranych z Pracownikami / Współpracownikami, Dostawcami, Kontrahentami.

W przypadku zaproponowania przez Kontrahenta, Dostawcę innego brzmienia klauzuli antykorupcyjnej, klauzula taka poddawana jest wewnętrznej weryfikacji w zakresie spełniania wymogów antykorupcyjnych przyjętych przez Grupę Kapitałową Kredyt Inkaso oraz jej skuteczności.

Upominki

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso nie dopuszcza w relacjach biznesowych wręczania lub przyjmowania upominków okolicznościowych lub zaproszeń do uczestnictwa w spotkaniach, w tym szkoleniach, wydarzeniach kulturalnych, naukowych, sportowych, wyjazdach wypoczynkowych, integracyjnych w zakresie, w jakim dla danego charakteru relacji biznesowych nie odpowiadają one powszechnie przyjętym standardom gościnności lub mogą wpłynąć na decyzję osób obdarowanych, w szczególności gdy ich wartość przekracza równowartość 500 euro według kursu NBP.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso nie dopuszcza wręczania i przyjmowania upominków okolicznościowych lub zaproszeń w relacjach z osobami pełniącymi funkcje publiczne ani funkcjonariuszom publicznym, bez względu na ich wartość.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso nie dopuszcza w żadnej sytuacji przekazywania lub przyjmowania gotówki bądź ekwiwalentu gotówki jako upominku, a także zaproszeń o charakterze luksusowym.

Sponsoring

Grupa Kapitałowa nie sponsoruje i nie udziela darowizn ani w sposób bezpośredni ani pośredni organizacjom politycznym.

Grupa Kapitałowa nie sponsoruje i nie udziela darowizn funkcjonariuszom publicznym ani osobom pełniącym funkcje publiczne.

Grupa Kapitałowa dopuszcza sponsoring w celu wspierania edukacji i wypoczynku dzieci, osób niepełnosprawnych oraz starszych, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego.

Działalność sponsoringowa nie może być związana z żadną inną relacją biznesową pomiędzy podmiotem sponsorowanym i Spółką.

Zgłaszanie zdarzeń korupcji (whistleblowing)

Pracownicy/Współpracownicy jak i Dostawcy, Kontrahenci oraz Klienci ma prawo zgłaszania, także anonimowego, naruszeń prawa i nieprawidłowości stwierdzonych w bieżącej pracy.

Zasady zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości, zasady postępowania ze zgłoszeniami oraz zasady ochrony osób zgłaszających i osób wobec których zostało dokonane zgłoszenie, określone są w regulacjach wewnętrznych. Zasady dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości przez Kontrahentów, Dostawców, Klientów zostały określone tutaj.

Logo Kredyt Inkaso
Ugoda
Spłać online
Kontakt